Euroopa Kontrollikoja auditi kohaselt vastab Eesti õhukvaliteet nõuetele

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Euroopa Kontrollikoja korraldatud ühisaudit Euroopa 15 riigis näitas, et ainukesena vastab õhukvaliteet seatud nõuetele Eestis. 

"Paljud Euroopa riigid ei ole suutnud täita välisõhu kvaliteedi nõudeid, mis on seatud rahvusvaheliste, muuhulgas ka Euroopa Liidu õigusaktidega. Peale selle ei ole paljud riigid suutnud rakendada tõhusaid meetmeid õhukvaliteedi parandamiseks ja seega kodanike tervise kaitseks. Kõigile asjassepuutuvatele Euroopa Liidu nõuetele vastab üksnes Eesti," öeldakse riigikontrolli vahendatud kontrollikoja raportis.  

Koostööauditist selgus, et 15 auditis osalenud riigi näitajad oma maa välisõhu kvaliteedi kohta erinevad suuresti. Skaala ühes otsas oli Eesti, kelle välisõhu kvaliteet on vastavuses kõigi asjakohaste nõuetega. Teises otsas olid riigid, kelle Euroopa Komisjon on hiljuti kaevanud Euroopa Kohtusse seoses sellega, et nad ei suuda jätkuvalt järgida välisõhu saasteainete piir- ja sihtväärtusi.  

Eesti välisõhu kvaliteet oli Euroopa riikide võrdluses on üks puhtamaid. Aastatel 2014–2016 on esinenud üksikute saasteainete piirväärtuste ületamist - näiteks benso(a)püreen ja vesiniksulfiid -, kuid need probleemid on lokaalse loomuga, olles põhjustatud ahiküttest Tartus või põlevkivitööstusest Kohtla-Järvel.  

Sellegipoolest tuleb Eestil välisõhu seisundi parandamisega edasi tegeleda, sest Euroopa Liidu nõuded on muutumas rangemaks ja heitkoguste vähendamisele seatakse uusi ambitsioonikamaid eesmärke, märgitakse auditi kokuvõttes.  

Eestis on õhu kvaliteedile suur mõju tööstusel ja energeetikal, keskmise mõjuga on transport ning väikese tähtsusega põllumajandus ja elamumajandus.  

Auditi panid kokku Hollandi ja Poola kõrgeim auditiasutus ja sellesse oanustasid 14 Euroopa kõrgeimat auditiasutust, sealhulgas Eesti Riigikontroll. Lisaks osalesid auditis Iisraeli kõrgeim auditiasutus ja Euroopa Kontrollikoda, kelle eesmärk oli teha kindlaks, kas kõnealuste riikide valitsused rakendavad meetmeid õhukvaliteedi parandamiseks. Audit korraldati kõrgeimate auditiasutuste Euroopa organisatsiooni keskkonnaauditi töörühma (EUROSAI WGEA) eestvõttel. Töörühma juhib Eesti riigikontroll. 

Auditis osalesid Bulgaaria, Albaania, Gruusia, Eesti, Makedoonia, Kosovo, Ungari, Moldova, Hollandi, Šveitsi, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Hispaania ja Iisraeli kõrgeim auditiasutus ning Euroopa Kontrollikoda. 

Tagasi üles