Maa Elu küsib, Jaan Kallas vastab
Aasta 2018, aasta 2019

PRIA juhatuse esimees Jaan Kallas.

FOTO: Peeter Raidla

Maa Elu küsimustele vastab PRIA juhatuse esimees Jaan Kallas.

Mis on need kolm asja, nii head kui halba, mis teie meelest 2018. aastat kõige enam mõjutasid?

PRIA klientide – põllumajandustootjate – jaoks oli aasta keeruline põua tõttu, mis mõjutas ka nende majandustulemusi.

Et tootjaid meie võimaluste piires aidata, võttis PRIA endale ülesande alustada kõikide otsetoetuste väljamakseid võimalikult varakult. Seda me ka tegime – praeguseks on hektaripõhised otsetoetused, piimalehma otsetoetus ja üleminekutoetused välja makstud. ELi rahastatavate otsetoetuste eelarve ja kõigi otsetoetuste ühikumäärad on seejuures kõrgemad kui eelmisel aastal.

Tänavu toimus nende toetuste taotlemine esmakordselt ainult elektrooniliselt e-PRIA vahendusel. Me täname ja tunnustame kõiki rohkem kui 15 000 klienti, kes selle kanali kasutamisega edukalt toime tulid!

PRIA jaoks oli aasta erakordne ka seetõttu, et meid käis kontrollimas rohkem auditeid kui ühelgi varasemal aastal – kolm Euroopa Komisjoni poolt, kaks Euroopa Kontrollikojast, üks Euroopa Pettustevastasest Ametist OLAF. PRIA-l on seni olnud Euroopa Liidu liikmesriikide seas eeskujuliku makseagentuuri maine ja usutavasti püsib see ka pärast tänavuste auditite lõpptulemuste saabumist.

Mis võiks olla see konkreetne tulem, mida enim 2019. aastalt loodate?

Rahastusperiood 2014–2020 hakkab liginema lõpule. Loodame, et ettevõtjad, kelle investeeringutoetuste taotlused oleme rahuldanud, viivad oma projektid edukalt lõpule ja PRIA saab määratud toetused kõigile välja maksta. See on ka maaelu arengukava ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetusmeetmete jaoks Eestile eraldatud eelarvete võimalikult täieliku ärakasutamise eeldus. Meie ülesanne on neid toetusi vahendades jälgida, et raha jõuaks õigete klientideni, kes toetuste saamise tingimusi päriselt täidavad.

On alanud järgmise programmperioodi kavade koostamise arutelu – osaleme neis ettevalmistustes ise ja soovitame ka põllumajandustootmise, maaelu ja kalandusvaldkonna esindusorganisatsioonidel aktiivselt kaasa lüüa, et nende soovid ja vajadused aegsasti otsustajateni jõuaksid.

Populaarne

Tagasi üles