Maa-ametil valmis tehnovõrgu talumistasu kalkulaator
70 000 katastriüksusel jääb summa aastas vahemikku 1–10 eurot

Kui tehnovõrgud piiravad maa kasutamist, on omanikul õigus saada talumistasu, mille väljamakse mediaansuurus on aastas 4,58 eurot. See tähendab, et pooled maaomanikele makstavad summad on sellest väiksemad ja pooled suuremad.

FOTO: Erik Prozes

Eestis on 100 000 katastriüksust, mille omanikel on õigus saada tehnovõrgu talumistasu. Osa neist ei tea sellest võimalusest, osa aga arvab pakutava summa naeruväärselt väikeseks, et selle nimel taotlust täitma hakata.

Kas ja kui suures summas oleks kinnistuomanikul võimalik tulevast aastast taotleda tehnovõrgu talumistasu, saab igaüks ise vaadata äsja Maa-ametis valminud talumistasude kalkulaatorist.

Nagu öeldud, puudutab talumistasu ligi 100 000 katastriüksust, see on tervelt 15 protsenti kõigist maaüksustest üle Eesti. Et talumistasu saada, tuleb esitada avaldus tehnovõrgu omanikule, kas siis elektri-, gaasi-, side- või muule ettevõttele, kelle torustik või liin teie maa pealt läbi läheb.

Võrguvaldajad maksavad talumistasusid kogu Eesti peale päris kopsakas summas: hinnanguliselt kaks miljonit eurot aastas, kuid iga maaomanikuni jõuab pigem pisku.

Talumistasu väljamakse mediaansuurus on Maa-ameti andmeil 4,58 eurot, mis tähendab, et pooled maaomanikele makstavad summad on sellest väiksemad ja pooled suuremad.

Ligikaudu 70 000 katastriüksusel jääb väljamakstav summa vahemikku 1–10 eurot, 15 000 katastriüksusel 10–20 eurot, 24 000 katastriüksusel 20–50 eurot ja 3800 katastriüksusel üle 50 euro.

Maa-ameti kodulehelt leitav talumistasu kalkulaator aitab maaomanikul vaadata, kas tema maal paikneb tehnovõrke, näiteks elektriliin või gaasitorustik, ja milline on maksimaalne taotletav talumistasu, selgitab Maa-ameti katastri teabe- ja arendusosakonna juhataja Priit Kuus.

Talumistasu saamiseks tuleb tehnovõrgu omanikule esitada avaldus ja tasu makstakse juhul, kui see on üle ühe euro. Talumistasu suuruse saab inimene teada, kui sisestab enda maaüksuse tunnuse või aadressi geoportaalis asuvasse talumistasu kalkulaatorisse. See esitab otsitud maatüki kohta tasu suuruse ja lisab viite maakatastri kitsenduste kaardile, kus on võimalik tutvuda tehnovõrgu asukoha andmetega.

Talumistasu suurus sõltub maad läbiva võrgu tüübist, maa sihtotstarbest ja sellest, kui palju võrk maa kasutamisele kitsendusi seab. Samas ei maksta tasu tehnovõrgu selle osa eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal teenuse tarbimiseks.

Talumistasu saab maatulundusmaa sihtotstarbe korral; transpordimaal ei maksta talumistasu; kõigi teiste sihtotstarvete korral makstakse talumistasu elektri- ja maagaasi põhivõrgu puhul.

Talumistasu avalduse esitamiseks saab kasutada kalkulaatori viidet võrguettevõtja kodulehele, kust leiab avalduse. Kui Maa-ameti kitsenduste kaardil puuduvad maaomanikule teadaolevad kitsendusi põhjustavad tehnovõrgud, tuleb pöörduda tehnovõrgu omaniku poole.

Alates 1. jaanuarist arvutatakse talumistasu maakatastrisse kantud andmete alusel ja ühtsel metoodikal. See tagab kõigile maaomanikele võrdsetel alustel arvutatud hüvitise tehnovõrgu talumise eest ja enim koormatud maaomanikele senisest suurema talumistasu maksmise.

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse redaktsioon määrab tehnovõrkude talumistasuks 7,5 protsenti rajatisealuse maa maksustamishinnast ja fikseerib koefitsiendid maa kasutamise kitsenduse ulatuse määramiseks. Kui tegemist on maaga, mille sihtotstarbeline kasutamine on tehnovõrgu talumise kohustuse tõttu oluliselt kitsendatud, siis on kitsenduse sisuline ulatus 100 protsenti.

Kui maa kasutamine on osaliselt võimalik, siis on kitsenduse sisuline ulatus 50 protsenti. Kui maa kasutamine ei ole oluliselt takistatud ja tehnovõrk on selle maa kasutamiseks vajalik, siis on kitsenduse ulatus null protsenti, see tähendab, et sellise kitsenduse eest talumistasu ei maksta.

TALUMISTASU

Milliste tehnovõrkude olemasolu korral saab tasu?

Maatulundusmaa korral on õigus saada talumistasu elektri põhi- ja jaotusvõrgu; maagaasi põhi- ja jaotusvõrgu; sidevõrgu; vee- ja kanalisatsiooni- ning kaugküttevõrgu eest. Transpordimaa eest ei ole võimalik saada talumistasu. Teiste sihtotstarvete, sh elamumaa korral, ainult elektri- ja maagaasi põhivõrgu puhul.

Populaarne

Tagasi üles