Läheneb noortaluniku toetuse taotlusvoor

Vasikas murul

FOTO: Marko Saarm / Sakala / Scanpix

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse järgmine taotlusvoor on 20.-27. augustil ning juba 13.-19. augustini saab taotlusi e-PRIA protaalis eeltäita, kirjutab PRIA koduleht.

Meetme määruses jõustus juunikuus rida muudatusi. Noortaluniku toetuse tänavuses taotlusvoorus on toetuste jaoks 5 mln eurot, otsused teeb PRIA 19. novembriks.

Taotlejate haridusest ja pädevusest

Määruses täpsustati noortele põllumajandustootjatele esitatavate ametialaste oskuste ja pädevuse nõudeid seoses kutsehariduse ümberkorralduse ning õppekavade reformiga. Lisaks muudeti ajaperioodi, mille jooksul põllumajandustootmisega alustanud ettevõtjat loetakse esimest korda põllumajandustootmisega alustanuks. Kui seni oli selleks ajaperioodiks 15 kuud, siis nüüd on 24 kuud.

Toetuse taotleja peab omama põllumajandusliku majapidamise juhile vastavaid ametialaseid oskusi ja pädevust. Kui töökogemuse või hariduse nõue ei ole taotlemise hetkel täidetud, saab noor ettevõtja toetust taotleda tingimusel, et ta võtab kohustuse vastav haridus omandada 36 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

FIE-l või äriühingu kõigil osanikel või aktsionäridel peab olema vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus ja põllumajandusalane keskeri- või kõrgharidus või kutsekvalifikatsiooni 5. tase põllumajandustootmise valdkonnas. Samuti sobib enne kutsehariduse õppekavade reformi omandatud põllumajandusalane kutsekeskharidus, mis vastab enne 1. septembrit 2013 kehtinud õppekavale.

Kutsekeskhariduse muudatus on tehtud tulenevalt 2008. aastal jõustunud kutseseadusest, mille alusel läks Eesti viietasemeliselt Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) süsteemilt üle kaheksatasemelisele. 1. septembril 2013. a jõustunud kutseõppeasutuse seadusega muudeti kutsehariduse õppekavade süsteemi ning kehtestati uued õppeliigid, mis seostati otseselt  EKR-ga.

Kutse andmise korraga saab tutvuda Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja veebilehel.

Toetuse taotlejal peab olema pädevus põllumajandustootmise valdkonnas ehk ta peab olema lõpetanud või lõpetama õpingud õppekava vastavas õppesuunas või õppekavarühmas. Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS on avaldatud kutsehariduse õppekavad seisuga 15.03.2018.

Näiteks Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis toimub vastuvõtt põllumajandustöötaja õppekava alusel 4. taseme kutseõppe esmaõppesse (kutsekeskharidusõpe). Õppekavarühma nimetus on «põllundus ja loomakasvatus». Põllumajandustootja õppekava alusel saab kooli jätkuõppes omandada 5. taseme.

Põllumajandustootmise valdkonna õppesuundade või õppekavarühmade nimetuste hulka kuuluvad näiteks põllumajandus, loomakasvatus, veterinaaria, aiandus, metsandus (osaliselt), põllumajandustehnika ja -tehnoloogia, maamajanduslik või põllumajanduslik ärindus.

Loetelus on ka metsanduse õppesuund: Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (EMTAK) järgi kuulub põllumajandusliku tootmise valdkonda ka jõulupuude kasvatus, puude kasvatus mahla kogumiseks ja põhiliselt punutisteks kasutatava taimse materjali kasvatamine.

Pikenes periood toetuse taotlemiseks 

Määruses on muudetud ka noorte põllumajandustootjate senine tegutsemisaja ülempiir, mille kohaselt võib toetust taotleda ettevõtja, kes on tegutsenud maksimaalselt 24 kuud arvates tegevuse alustamise tähtpäevast.

Muudatusega pikeneb noortel (kuni 40-aastastel) esimest korda põllumajandusliku tegevusega alustanud ettevõtjatel üheksa kuu võrra periood, mille ajal on võimalik toetuse taotlust esitada. See võimaldab noortel tootjatel paremini ja läbikaalutletult alustada oma tootmistegevust, hoolikamalt läbi kaaluda ja kavandada äriplaani ning vajaduse korral omandada asjakohane haridus või kutsetase.

PRIA juhib tähelepanu, et ka edaspidi loetakse enne toetuse taotlemist kauem kui 24 kuud tegutsenud toetust taotlev ettevõtja esimest korda põllumajandusliku tegevusega alustavaks siis, kui tema senine põllumajanduslik müügitulu on olnud igal majandusaastal alla 4000 euro.

Kui seni ei tohtinud toetuse saaja kuni objekti sihipärase kasutamise perioodi lõpuni kuuluda kontserni või olla valitseva mõju kaudu seotud teise põllumajandustootjaga, siis muudatusega täpsustati seda kohustust. Edaspidi ei tohi sihipärase kasutamise perioodil keegi omada toetuse saaja üle valitsevat mõju, sh toetuse saaja ei tohi olla kontsernis tütarettevõtjaks. 

Amet selgitab, et muudatused tagavad parema õigusselguse ning mõjutavad positiivselt taotluste kvaliteeti ja menetlemist, kuna noore põllumajandustootja maksimaalne tegutsemisaeg enne taotluse esitamist pikeneb 24 kuuni. Muudatus võimaldab taotlust esitada pikemal perioodil ning seeläbi põhjalikumalt ette valmistuda põllumajandusliku tootmisega alustamiseks, kvaliteetse äriplaani koostamiseks, samuti hariduse või kutse omandamiseks.

Infopäevad tulekul

Käesoleva toetuse tutvustamiseks korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit tasuta infopäevad, mis toimuvad algusega kell 10 ja kestavad 6 tundi:

31.07.2018 – Taevanimaani meistrikojas Raplas, Tallinna mnt 15a

1.08.2018  – Võru vallavalitsuse saalis Võrus, Võrumõisa tee 4a

Infopäeval käsitletakse järgmisi teemasid:

Meetme tingimuste tutvustamine – Maaeluministeerium

Taotluse esitamine PRIA e-teenuse keskkonnas – Tõnn Laos (PRIA)

Registreerimine osalemiseks: Rapla ja Võru

Populaarne

Tagasi üles
Back