Uus metsaseadus vähendaks survet lageraie tegemiseks

FOTO: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Keskkonnaministeerium saatis kooskõlastusringile metsa majandamise eeskirja eelnõu, mida on täiendatud tulenevalt metsaseaduse uuendamisest. 

Muudatustega alandatakse viljakate kasvukohatüüpide kuusikute raievanust ja soodustatakse lageraiele alternatiivsete raieliikide (turberaie ja valikraie) kasutamist, leevendades nendele seatud piiranguid.

Loodetakse vähendada lageraiet

Metsaseaduse ja selle rakendusaktiga alandatakse raiumiseks lubatavate viljakates kasvukohtades kasvavate kuusikute keskmist vanust 60-70 aastani. Hetkel peab raiutavate kuusikute keskmine diameeter olema kas minimaalselt 26 cm või kuusikute keskmine vanus olema minimaalselt 80 aastat. Üle 80% erametsade ning 55% riigimetsa Ia ja I boniteediklasside (kasvukoha suhtelise headuse näitaja, toim.) kuusikutest, mis raievanuse alandamisel oleksid justkui täiendavalt raieküpsed, on juba praegu võimalik raiuda küpsusdiameetri alusel.

Ülejäänud juhtudel peab omanik ootama, kuni mets saab 80-aastaseks. Viljakate alade metsa kvaliteet on aga madalam, sest sellisest metsast umbes kolmandik on enamasti juure- ja tüvemädaniku tõttu kahjustatud. Muudatus puudutab ligikaudu 4200 hektarit metsamaad (0,2% Eesti metsadest), millest 3000 hektarit on riigimets.

Küpse metsa uuendamine toimub valdavalt pärast lageraiet. Selleks, et metsaomanikud lisaks lageraietele kasutaksid ka teisi võtteid, lubatakse edaspidi  turberaiet teostada ka kuusikutes, samuti leevendatakse mitmeid turbe- ja valikraiele seatud piiranguid. Paindlikuma turbe- ja valikraie puhul muutub metsa uuenemine tõhusamaks, tänu millele on metsaomanikul lihtsam raietegevusi järk-järguliselt teostada ning surve lageraie tegemiseks väheneb.

Määrus jõustus juba suve lõpus

Määrus on kavandatud jõustus 2017. aasta 1. septembril koos muudatuste aluseks oleva metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadusega. Metsa majandamise eeskirja raiealaste muudatuste põhimõtted olid lisatud ka metsaseaduse muutmise seaduse eelnõule.

Määrusega saab tutvuda eelnõude infosüsteemis.

Populaarne

Tagasi üles