KIK avas 13,5-miljonise keskkonnaprogrammi taotlusvooru

Looduskaitsele suunatavast rahast toetatakse muu hulgas vaatetornide, infopunktide ja kaitsealade külastuskeskuste loodusõppe püsiekspositsioonide rajamist, kaitstavate liikide ja elupaikade tegevuskavade ning probleemliikide tõrjemeetmete elluviimist ning riiklikult kaitstud parkide hooldamiskavade koostamist ja elluviimist.

FOTO: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas 13,5 miljoni euro suuruse keskkonnaprogrammi taotlusvooru veemajanduse, metsanduse, looduskaitse, keskkonnateadlikkuse, kalanduse, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkonna ja ringmajanduse valdkonna tegevustele.

Taotlusvooru on oodatud taotlusi esitama kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad, ülikoolid, haridusasutused ja ka keskkonnaorganisatsioonid ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Taotlusvooru tähtaeg on 16. märts, teatas KIK. 

"Ootame taas kõiki koole ja lasteaedasid toetust taotlema õppekäikude korraldamiseks. Lisaks toetame sel aastal ringmajanduse valdkonnas ettevõtete ressursitõhususe projekte. Samuti saavad korteriühistud toetust küsida kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks," ütles KIK-i nõukogu esimees ja keskkonnaminister Rene Kokk.

Vooru eelarvest 4,1 miljonit eurot suunatakse ringmajandusse, et toetada näiteks ettevõtete ressursitõhusust, jäätmetekke vältimist ja ohtlike jäätmete kogumisringe või rohelise kontori ja kooli rakendamist. 3,9 miljonit eurot läheb veemajandusse, et kindlustada kvaliteetne joogivee- ja kanalisatsiooniteenus üle kogu Eesti.

Keskkonnateadlikkuse projektidele on mõeldud 2,1 miljonit eurot, et toetada näiteks teabekandjate loomist, teavituskampaaniate ning mitmesuguste keskkonnateadlikkust suurendavate ürituste korraldamist ja laste õppekäikusid. Looduskaitsele suunatakse 1,2 miljonit eurot, kust toetatakse muu hulgas vaatetornide, infopunktide ja kaitsealade külastuskeksuste loodusõppe püsiekspositsioonide rajamist, kaitstavate liikide ja elupaikade tegevuskavade ning probleemliikide tõrjemeetmete elluviimist ning riiklikult kaitstud parkide hooldamiskavade koostamist ja elluviimist.

Metsanduse valdkonnas toetatakse 700 000 euroga näiteks metsapuutaimede tootmist, metsateaduse ja -hariduse teavitustegevusi ja metsanduse jätkusuutliku arengu tagamiseks ettenähtud tegevusi. Atmosfääriõhu kaitse projektidele on mõeldud 650 000 eurot, et toetada näiteks müra vähendamise tegevuskavade koostamist, kiirgusohu vähendamiseks uuringute tegemist ja korteriühistute liitumist kaugküttevõrguga või kütteseadme asendamist taastuvat kütust kasutava seadmega.

Kalanduse valdkonna eelarve on 449 000 eurot toetamaks kalapüügivõistluste, seminaride ja laagrite korraldamist, keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava taristu rajamist või kalavarude suurendamiseks ja kaitseks kudealade ja elupaikade loomist, taastamist või juurdepääsu tagamist.

Vooru eelarvest 435 000 eurot suunatakse merekeskkonda, kust toetatakse muu hulgas mere seisundi hindamist ja selleks vajalike andmete kogumist, sadamate reostustõrjeplaani täitmist, reostuse tagajärjel kahjustatud rannikualade taastamist või reostustõrjeks valmisoleku suurendamist. 

Taotlemine toimub traditsiooniliselt andmesüsteemi KIKAS kaudu. Rahastusotsuse saanud projektid selguvad jaanipäevaks. 

Populaarne

Tagasi üles